Skip to main content

Earlier

Corresponding authors are marked with *.

Zikun Deng, Di Weng, Jiahui Chen, Ren Liu, Zhibin Wang, Jie Bao, Yu Zheng, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 26, no. 1, pp. 800-810, 2020
Di Weng, Ran Chen, Zikun Deng, Feiran Wu, Jingmin Chen, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 25, no. 1, pp. 459-469, 2019
Di Weng, Heming Zhu, Jie Bao, Yu Zheng, Yingcai Wu
Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '18), Paper 247, 1–12
Dongyu Liu, Di Weng, Yuhong Li, Jie Bao, Yu Zheng, Huamin Qu, and Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 23, no. 1, pp. 1-10, 2017