Skip to main content

2023

Corresponding authors are marked with *.

Wenchao Li, Zhan Wang, Yun Wang, Di Weng, Liwenhan Xie, Siming Chen, Haidong Zhang, Huamin Qu
Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '23)
Zikun Deng, Shifu Chen, Xiao Xie, Guodao Sun, Mingliang Xu, Di Weng*, Yingcai Wu*
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Early Access)
Shuhan Liu, Di Weng*, Yuan Tian, Zikun Deng, Haoran Xu, Xiangyu Zhu, Honglei Yin, Xianyuan Zhan, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 29, no. 1, pp. 1091-1101, Jan. 2023
Ran Chen, Di Weng*, Yanwei Huang, Xinhuan Shu, Jiayi Zhou, Guodao Sun, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 29, no. 1, pp. 128-138, Jan. 2023
Zikun Deng, Di Weng*, Shuhan Liu, Yuan Tian, Mingliang Xu, Yingcai Wu*
Computational Visual Media, vol. 9, pp. 3–39, 2023
Zikun Deng, Di Weng*, Yingcai Wu
Journal of Visualization, vol. 26, pp. 385–401, 2023