Skip to main content

2022

Corresponding authors are marked with *.

Ran Chen, Xinhuan Shu, Jiahui Chen, Di Weng, Junxiu Tang, Siwei Fu, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 12, pp. 4127-4140, 2022
Zikun Deng, Di Weng, Yuxuan Liang, Jie Bao, Yu Zheng, Tobias Schreck, Mingliang Xu, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 6, pp. 2486-2499, 2022
Junxiu Tang, Yuhua Zhou, Tan Tang, Di Weng, Boyang Xie, Lingyun Yu, Huaqiang Zhang, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 1, pp. 857-867, 2022
Zikun Deng, Di Weng, Xiao Xie, Jie Bao, Yu Zheng, Mingliang Xu, Wei Chen, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 1, pp. 1051-1061, 2022