Skip to main content

Publications

By year (with teaser images)

Plain-text paper list

Corresponding authors are marked with *.

 • Wenchao Li, Zhan Wang, Yun Wang, Di Weng, Liwenhan Xie, Siming Chen, Haidong Zhang, Huamin QuGeoCamera: Telling Stories in Geographic Visualizations with Camera MovementsProceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '23)10.1145/3544548.3581470
 • Zikun Deng, Shifu Chen, Xiao Xie, Guodao Sun, Mingliang Xu, Di Weng*, Yingcai Wu*Multilevel Visual Analysis of Aggregate Geo-NetworksIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Early Access)10.1109/TVCG.2022.3229953
 • Shuhan Liu, Di Weng*, Yuan Tian, Zikun Deng, Haoran Xu, Xiangyu Zhu, Honglei Yin, Xianyuan Zhan, Yingcai WuECoalVis: Visual Analysis of Control Strategies in Coal-fired Power PlantsIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 29, no. 1, pp. 1091-1101, Jan. 202310.1109/TVCG.2022.3209430
 • Ran Chen, Di Weng*, Yanwei Huang, Xinhuan Shu, Jiayi Zhou, Guodao Sun, Yingcai WuRigel: Transforming Tabular Data by Declarative MappingIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 29, no. 1, pp. 128-138, Jan. 202310.1109/TVCG.2022.3209385
 • Zikun Deng, Di Weng*, Shuhan Liu, Yuan Tian, Mingliang Xu, Yingcai Wu*A survey of urban visual analytics: Advances and future directionsComputational Visual Media, vol. 9, pp. 3–39, 202310.1007/s41095-022-0275-7
 • Zikun Deng, Di Weng*, Yingcai WuYou are experienced: interactive tour planning with crowdsourcing tour data from webJournal of Visualization, vol. 26, pp. 385–401, 202310.1007/s12650-022-00884-1
 • Ran Chen, Xinhuan Shu, Jiahui Chen, Di Weng, Junxiu Tang, Siwei Fu, Yingcai WuNebula: A Coordinating Grammar of GraphicsIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 12, pp. 4127-4140, 202210.1109/TVCG.2021.3076222
 • Zikun Deng, Di Weng, Yuxuan Liang, Jie Bao, Yu Zheng, Tobias Schreck, Mingliang Xu, Yingcai WuVisual Cascade Analytics of Large-Scale Spatiotemporal DataIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 6, pp. 2486-2499, 202210.1109/TVCG.2021.3071387
 • Junxiu Tang, Yuhua Zhou, Tan Tang, Di Weng, Boyang Xie, Lingyun Yu, Huaqiang Zhang, Yingcai WuA Visualization Approach for Monitoring Order Processing in E-Commerce WarehouseIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 1, pp. 857-867, 202210.1109/TVCG.2021.3114878
 • Zikun Deng, Di Weng, Xiao Xie, Jie Bao, Yu Zheng, Mingliang Xu, Wei Chen, Yingcai WuCompass: Towards Better Causal Analysis of Urban Time SeriesIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 28, no. 1, pp. 1051-1061, 202210.1109/TVCG.2021.3114875
 • Shuhan Liu, Di Weng, Yingcai WuA Review on Industrial Data Visual AnalyticsJournal of Integration Technology, vol. 11, no. 6, pp. 3-19, 202110.12146/j.issn.2095-3135.20210630003
 • Yingcai Wu, Di Weng, Zikun Deng, Jie Bao, Mingliang Xu, Zhangye Wang, Yu Zheng, Zhiyu Ding, Wei ChenTowards Better Detection and Analysis of Massive Spatiotemporal Co-Occurrence PatternsIEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 22, no. 6, pp. 3387-3402, 202110.1109/TITS.2020.2983226
 • Di Weng, Chengbo Zheng, Zikun Deng, Mingze Ma, Jie Bao, Yu Zheng, Mingliang Xu, Yingcai WuTowards Better Bus Networks: A Visual Analytics ApproachIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 27, no. 2, pp. 817-827, 202110.1109/TVCG.2020.3030458
 • Di Weng, Ran Chen, Jianhui Zhang, Jie Bao, Yu Zheng, Yingcai WuPareto-Optimal Transit Route Planning With Multi-Objective Monte-Carlo Tree SearchIEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 22, no. 2, pp. 1185-1195, 202110.1109/TITS.2020.2964012
 • Zikun Deng, Di Weng, Jiahui Chen, Ren Liu, Zhibin Wang, Jie Bao, Yu Zheng, Yingcai WuAirVis: Visual Analytics of Air Pollution PropagationIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 26, no. 1, pp. 800-810, 202010.1109/TVCG.2019.2934670
 • Di Weng, Ran Chen, Zikun Deng, Feiran Wu, Jingmin Chen, Yingcai WuSRVis: Towards Better Spatial Integration in Ranking VisualizationIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 25, no. 1, pp. 459-469, 201910.1109/TVCG.2018.2865126
 • Di Weng, Heming Zhu, Jie Bao, Yu Zheng, Yingcai WuHomeFinder Revisited: Finding Ideal Homes with Reachability-Centric Multi-Criteria Decision MakingProceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '18), Paper 247, 1–1210.1145/3173574.3173821
 • Dongyu Liu, Di Weng, Yuhong Li, Jie Bao, Yu Zheng, Huamin Qu, and Yingcai WuSmartAdP: Visual Analytics of Large-scale Taxi Trajectories for Selecting Billboard LocationsIEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 23, no. 1, pp. 1-10, 201710.1109/TVCG.2016.2598432